Skip to content

olearning.siam.edu

131-201 การบัญชีขั้นต้น 2 Print E-mail
(Read : 53494 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม, อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย, อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์, อาจารย์กิตตศักดิ์ สรแพทย์, อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 6 การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

 • ขั้นตอนการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 • ตัวอย่างการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

youtube

2

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับเงินสดย่อย

 • การบันทึกบัญชีเงินสดย่อย
 • เงินขาดและเงินเบิกเกินบัญชี
 • ตัวอย่างการบัญชีสำหรับเงินสดย่อย

youtube

3

บทที่ 6 เงินลงทุน

 • การจัดประเภทเงินลงทุน
 • การบัญชีเกี่ยวกับตราสารทุน
 • การบัญชีเกี่ยวกับตราสารหนี้

youtube

4

บทที่ 7 ตั๋วเงิน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

 • การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ
 • ตั๋วเงินรับขายลด
 • ตั๋วเงินรับขาดความน่าเชื่อถือ
 • ตัวอย่างบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ

5

บทที่ 7 ตั๋วเงิน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ (ต่อ)

 • การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ่าย
 • การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
 • วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
 • การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญหรือลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
 • การตัดจำหน่ายหนี้สูญและหนี้สูญได้รับคืนตามเกณฑ์บัญชี

youtube

6

บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและทรัพยากรธรรมชาติ

 • การบัญชีสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
 • การบัญชีทรัพยากรธรรมชาติ

7

บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 • การบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน

 • การบันทึกบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน

 

8 สอบกลางภาค
9

บทที่ 14 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

 • ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต
 • การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
 • การคำนวณต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป
 • งบต้นทุนการผลิต
 • ตัวอย่างงบต้นทุนการผลิต

youtube

10

บทที่ 14 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ)

 • การจัดทำกระดาษทำการของกิจการอุตสาหกรรม
 • ตัวอย่างการจัดทำกระดาษทำการของกิจการอุตสาหกรรม

youtube

11

บทที่ 16 ระบบใบสำคัญ

 • วิธีการของระบบใบสำคัญ
 • ตัวอย่างการบันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ

12

บทที่ 16 ระบบใบสำคัญ (ต่อ)

 • วิธีการบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงใบสำคัญจ่าย
 • ตัวอย่างวิธีการบัญชีสำหรับรายการส่งคืนสินค้าหรือสิ่งของที่ซื้อมา
 • ตัวอย่างวิธีการบัญชีสำหรับรายการชำระหนี้ตามใบสำคัญเพียงบางส่วน
 • ตัวอย่างวิธีการบัญชีสำหรับรายการชำระหนี้ตามใบสำคัญด้วยตั๋วเงิน
 • ตัวอย่างวิธีการบัญชีสำหรับรายการแก้ไขข้อผิดพลาด

 

13

บทที่ 16 ระบบใบสำคัญ (ต่อ)

 • การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีมาใช้ระบบใบสำคัญ
 • ตัวอย่างการบันทึกรายการบัญชีตามระบบใบสำคัญ

youtube

14

บทที่ 15 งบกระแสเงินสด

 • สาเหตุของกิจการที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
 • วิเคราะห์สาเหตุของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็น 3 กิจกรรม

youtube

15 บทที่ 15 งบกระแสเงินสด (ต่อ)
 • การวิเคราะห์ในกระดาษทำการ
 • การจัดทำงบกระแสเงินสด
 • กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบกระแสเงินสด
 • ตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสด

 16 ทบทวนบทเรียน
 17-18  สอบปลายภาค