Skip to content

olearning.siam.edu

170-107 ชีวเคมีทางการพยาบาล Print E-mail
(Read : 8700 times)


รายชื่ออาจารย์ผู้สอน :
ผศ.บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

หลักการและวิธีศึกษาชีวโมเลกุล
- ความเป็นกรดด่าง บัฟเฟอร์
- วิธีวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล

youtube

2

คาร์โบไฮเดรต
- ชนิดของคาร์โบไฮเดรต
- สมบัติทางเคมี โครงสร้าง หน้าที่

 

 

 

 

3

ไขมัน
- สมบัติและโครงสร้างของไขมัน
- หน้าที่ของไขมันชนิดต่าง

 

 

 

 

4

 วิตามินละลายในไขมัน

 

 

 

5

กรดอะมิโน
- ชนิดและโครงสร้าง
- จุดไอโซอิเล็กทริก

 

 

 

6

โปรตีน
- โครงสร้าง 4 ระดับของโปรตีน
- สมบัติและหน้า

 

 

 

7

เอ็นไซม์
- สมบัติและหน้าที่
- ประเภทของเอ็นไซม์

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค
9

วิตามินละลายน้ำ

 

 

 

 

10

กรดนิวคลีอิก
- องค์ประกอบ
- สมบัติทางกายภาพ และทางเคมี

 

 

 

11

เมตาบอลิสมของพลังงาน
- การควบคู่ทางพลังงาน
- การสังเคราะห์และสลายไขมัน

 

 

 

12

เมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต
- วิถีกลัยโคไลซิส
- วัฏจักร เครบส

 

 

 

 

13

เมตาบอลิสมของกรดอะมิโน และกรดนิวคลีอิก
- การสลาย และสังเคราะกรดอะมิโนและเบส

 

 

 

 

14

การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก และโปรตีน

 

 

 

 

15

การย่อยและการดูดซึมอาหาร / ชีวเคมีของโลหิต

 

 

 

16

นำเสนอรายงาน และทบทวน

 

 

 

 17-18

สอบปลายภาค