Skip to content

olearning.siam.edu

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Print E-mail
(Read : 10570 times)
1 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 altaltaltalt
2 121-102 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน Excel 2010 altaltaltalt
3 121-102 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน PowerPoint 2010 altaltaltalt
4

191-405 การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

altaltaltalt

5 130-207 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ altaltaltalt
6 137-202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ altaltaltalt
7

191-402 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

altaltaltalt
8 191-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 altaltaltalt
9

191-304 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์

altaltaltalt
10 191-203 โครงสร้างและอัลกอริธึม altaltaltalt
11 191-204 การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล alt
12 191-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ altaltaltalt
13

191-404 การออกแบบสื่อประสม

altaltaltalt

14

191-202 การโปรแกรมสำหรับอินเตอร์เน็ต

altaltalt
15 191-401 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์  alt
16

191-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

alt
17 191-403 สหกิจศึกษา  
18

191-303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

19

130-206 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ