Skip to content

olearning.siam.edu

192-203 การออกแบบสื่อประสม
(Read : 13380 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร


สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

แนวคิดและความเป็นมาของสื่อประสม
- ความหมายของสื่อประสม
ส่วนประกอบพื้นฐานของสื่อประสม
- อักษร
- ภาพนิ่ง
- ภาพเคลื่อนไหว
- เสียง
- วิดีโอ

alt

alt

alt

 

youtube

2

ประโยชน์และบทบาทของสื่อประสม
ระบบสื่อประสม
- การนำเข้า
- การประมวลผล

- การแสดงผล
- การจัดเก็บข้อมูล
รูปแบบการนำเสนอและ การประยุกต์ใช้งาน
- ด้านการศึกษา
- ด้านการฝึกอบรม
- ด้านความบันเทิง
- ด้านธุรกิจ
- ด้านการประชาสัมพันธ์

 alt

alt

 alt

  youtube

3

หลักการออกแบบสื่อประสม
- ประโยชน์ใช้สอย
- ความสวยงาม
- การสื่อความหมาย
กระบวนการออกแบบ
- ขั้นตอนเตรียมการออกแบบ
- ขั้นตอนออกแบบ

alt 

 alt

 alt

 youtube

4

การเขียนโจทย์ในการออกแบบ
- ชื่อ-ชนิดของสื่อ
- ความเป็นมา
- ปัญหา
- กลุ่มเป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
- บุคลิกภาพในการออกแบบ

 alt

 alt

 alt

 youtube
5

องค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ
- จุด

- เส้น
- รูปร่าง
- รูปทรง
ลักษณะขององค์ประกอบ
- ลักษณะพื้นผิว
- สัดส่วนและขนาด
- ทิศทาง
- พื้นที่ว่าง
- ระยะของภาพ
- ความเข้ม

 alt

 alt

alt 

youtube

6

การใช้สีในงานออกแบบสื่อประสม
- วงจรสี
- สีและความหมาย
- การวางโครงสี
- โมเดลสี
- การวางคู่สี
  Image Scale Mood & Tone

 alt

 alt

alt 

 youtube
7

นำเสนอรายงานครั้งที่ 1

 alt

alt 

 alt

 youtube

8 สอบกลางภาค9

การออกแบบตัวอักษรในงานสื่อประสม

- ประเภทตัวพิมพ์
- การจัดเรียงอักษร(Typography)
- ความอ่านง่าย
- วิธีการจัดเนื้อหา

alt 

 alt

alt 

 

 youtube

 

10 การจัดองค์ประกอบ
- เอกภาพ
- การเน้น
- สัดส่วน
- ทิศทาง
- จังหวะ
- ความขัดแย้ง

 alt

 alt

 alt

 

youtube

11 ภาพในงานสื่อประสม
- ภาพถ่าย
- ภาพประกอบ
- ภาพเวกเตอร์
- ภาพบิตแมป
- Symbol & Icon

 alt

 alt

 alt

youtube

12 การปรับปรุงภาพดิจิทัล
- การเลื่อน - การย่อขยาย
- การหมุน
- การเสกล
การใช้โปรแกรมสำหรับงานสื่อประสม

alt 

alt 

 alt

 youtube

13 การออกแบบเว็บเพจ
- การเลือกเนื้อหา
- การออกแบบหน้าจอ (Screen Design)
- การออกแบบเชื่อมโยง
การออกแบบสื่อประสมเพื่อใช้ในงานด้านอื่นๆ

 alt

 alt

 alt

 youtube

14

เทคนิคพิเศษในการออกแบบ ศึกษาและวิเคราะห์จากงานจริง

การเลือกใช้เครื่องมือ

alt 

alt 

alt 

 

 youtube

 

15 การนำเสนอโครงงาน

 alt

alt 

alt 

 youtube