Skip to content

olearning.siam.edu

190-203 พฤติกรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Organization Behaviors)
(Read : 10347 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

แนะนำเนื้อหาและการประเมินผล
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
องค์การ

 • ความหมายของพฤติกรรม
 • องค์การ
 • ความสำคัญของการศึกษา
 • พฤติกรรมองค์การ
 • ขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมองค์การ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
 • องค์การและสาขาวิชาอื่น

2

พฤติกรรมบุคคล

 • ความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • บุคลิกภาพ

- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ

 • บุคลิกภาพกับพฤติกรรมบุคคล

 

 

 

 

3

ทัศนคติ

- ที่มาของทัศนคติ
- ลักษณะของทัศนคติ
- ประเภทของทัศนคติ
- การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ความพึงพอใจในการทำงาน

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน

ความเครียด

- ที่มาของความเครียด
- ผลของความเครียด
- การจัดการความเครียด

 

 

 

4

แรงจูงใจ

 • องค์ประกอบของแรงจูงใจ
 • ทฤษฎีแรงจูงใจ
 • การประยุกต์ใช้แรงจูงใจในองค์การ

 

 

 

 
5

การรับรู้ การเรียนรู้ และการตัดสินใจ

 • ความหมาย
 • กระบวนการในการรับรู้
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
 • กระบวนการในการเรียนรู้
 • กระบวนการในการตัดสินใจ
 • ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ

 

 

 

 

6

กลุ่มในองค์การ

 • ความหมาย
 • ประเภทของกลุ่ม
 • ลักษณะของกลุ่ม
 • กระบวนการพัฒนากลุ่ม
 • ทีมงาน
 • ลักษณะของทีมงานที่มี
 • ประสิทธิภาพ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานเป็นทีม

 

 

 

7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

 

8 ภาวะผู้นำ
 • ความหมาย
 • แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 • คุณลักษณะของผู้นำ

 

 

   
9

อำนาจและการเมืองในองค์การ

 • ความหมาย
 • ที่มาของอำนาจ
 • รูปแบบการใช้อำนาจในองค์การ
 • พฤติกรรมการเมืองในองค์การ
 • เทคนิคการใช้อำนาจทางการเมือง

 

 

 

 

 

 

10

การติดต่อสื่อสาร

 • ความหมาย
 • กระบวนการสื่อสาร
 • ช่องทางการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีกับการสื่อสาร

 

 

 

 

11

ความขัดแย้ง

 • แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
 • สาเหตุของความขัดแย้ง
 • รูปแบบของความขัดแย้ง
 • การจัดการความขัดแย้ง

 

 

 

12

โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรม

 • องค์ประกอบของโครงสร้าง
 • รูปแบบโครงสร้างองค์การ
 • ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การและวัฒนธรรม
 • ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์การ
 • การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
 • องค์การเสมือนจริง

 

 

 

 

 

13

การเปลี่ยนแปลงองค์การ

 • สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การ
 • ลักษณะการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
 • ชนิดของการเปลี่ยนแปลง
 • อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
 • การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

 

 

 

14

การพัฒนาองค์การ

 • วัตถุประสงค์หลัก
 • ขั้นตอนในการพัฒนาองค์การ
 • เครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
 • บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาองค์การ
 • การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

15
 • ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITG)
 • นำเสนอรายงาน

 

 

16

สรุปเนื้อหา ทบทวน