Skip to content

olearning.siam.edu

190-202 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance)
(Read : 6147 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อานนท์ ครุฑธานุช

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 

แบบทดสอบ
1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

 

2 การประมวลผลของระบบปฏิบัติการ        
3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์      
4 BIOS (Basic Input Output System) เบื้องต้น        
5 POST & System Boot      
6 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1        
7 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2        
8 สอบกลางภาค9 การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์      
10 การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์      
11 คำสั่งระบบปฏิบัติการ DOS      
12 การติดตั้งระบบปฎิบัติการ (Windows XP)        
13 เครื่องมือแบ่ง Patition ให้กับฮาร์ดดิสก์        
14 เครื่องมือควบคุมเครื่องระยะไกล        
15 การเขียนแผ่น CD / DVD ด้วยโปรแกรม Nero        
16 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพีซี / การใช้งาน System Restore