Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

133-306 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม Print E-mail
(Read : 9130 times)


รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
: อาจารย์ไพฑูรย์ ธรรมาภิมุข

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

- ศึกษาคำอธิบายรายวิชาวัตถุประสงค์รายวิชา
- ความแตกต่างระหว่างตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค
- แนะนำหนังสือและวิธีการศึกษา
- เกณฑ์การวัดและการประเมินผลกฎระเบียบการเข้าชั้นเรียน

youtube

2

ลักษณะทั่วไปทางการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- ลักษณะเฉพาะของตลาดสินค้าอตสาหกรรมที่แตกต่างจากตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
- ลักษณะเฉพาะของตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในด้านการแลกเปลี่ยน
- ลักษณะเฉพาะของตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในกลยุทธหลักทางการตลาด (4 Ps)

 

 

 

 

3

อุปสงค์ของสินค้าอุตสาหกรรมและระบบการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- อุปสงค์สืบเนื่อง
- อุปสงค์ร่วม
- อุปสงค์ไขว้

 

 

 

 

4

ผู้ซื้อในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- ผู้ซื้อประเภทต่าง ๆ ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- ผู้ซื้อที่เป็นองค์กรธุรกิจการค้า
- ผู้ซื้อที่ไม่ได้ใช้องค์กรธูรกิจการค้า

 

 

 

5

ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม
- สินค้าอุตสาหกรรมประเภทวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ
- สินค้าอุตสาหกรรมประเภททุน
- สินค้าอุตสาหกรรมประเทศซัพพลายส์และสินค้าบริการทางการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

 

6

สภาพแวดล้อมทางการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรมทางมหภาค
- สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรมประเภทกลุ่มสาธารณะ
- สภาพแวดล้อมทางการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมทางจุลภาค

 

 

 

7

ลักษณะทางธรรมชาติของการซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
- ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
- เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
- เทคนิควิเคราะห์คุณค่าที่นำมาใช้ในการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค
9

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอุตสาหกรรมและสถานการณ์การซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
- สถานการณ์การซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
- ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
- การเข้าไปมีบทบาทหรืออิทธิพลของผู้ส่งวัตถุดิบในขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอุตสาหกรรมของผู้ซื้อ

 

 

 

 

10

ศูนย์กลางการซื้อ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางการซื้อ
- ฝ่ายต่ง ๆ ในศูนย์กลางการซื้อ
- บทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์กลางการซื้อ
- ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางการซื้อ

 

 

 

11

การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม
- วิธีการแบ่งส่วนตลาดสินค้าอุตสาหกรรมวิธีต่าง ๆ
- การกำหนดตลาดเป้าหมายสินค้าอุตสาหกรรม
- วิธีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมวิธีต่าง ๆ

 

 

 

12

การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และสินค้าบริการทางอุตสาหกรรม
- ระดับชั้นคุณสมบัติของสินค้าอุตสาหกรรม
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม
- การชุบชีวิตและการตัดทอนสินค้าอุตสาหกรรม
- ลักษณะเฉพาะของสินค้าบริการทางอุตสาหกรรม
- ปัญหาจากลักษณะเฉพาะของสินค้าบริการและกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

 

 

 

 

13

การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายราคาสินค้าอุตสาหกรรม
- องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายราคาสินค้าอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์ราคาต่าง ๆ ที่ใช้ในการกำหนดราคาสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

14

การกำหนดกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
- คนกลางประเภทต่าง ๆ ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

15

การสื่อสารการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมโดยการใช้การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
- ลักษณะเฉพาะของการโฆษณาสินค้าอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์การโฆษณาต่าง ๆ ที่ใช้ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- ลักษณะเฉพาะของการส่งเสริมการขายสินค้าอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์การส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่ใช้ในสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

16

การสื่อสารการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมโดยการใช้การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง
- ลักษณะเฉพาะการใช้ประชาสัมพันธ์ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- ลักษณะเฉพาะของการใช้ตลาดทางตรงในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์ตลาดทางตรงต่าง ๆ ที่ใช้ในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

 

 

 

 

17

 สอบปลายภาค