Skip to content

olearning.siam.edu

131-306 การสอบบัญชี Print E-mail
(Read : 15152 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์, อาจารย์วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

 • เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการเรียนและการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการสอบบัญชี
 • สภาพแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี มรรยาทการสอบบัญชีและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

youtube

2
 • สภาพแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี มรรยาทการสอบบัญชีและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ต่อ)
 • หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ

 

 

 

 

3
 • การวางแผนงานสอบบัญชี

 

 

 

 

4
 • ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการควบคุมภายใน

 

 

 

5
 • แผนการตรวจบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี

 

 

 

6
 • กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
 • การเลือกตตัวอย่างในการสอบบัญชี

 

 

 

7
 • การตรวจสอบวงจรรายได้

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค 
9
 • การตรวจสอบวงจรรายได้ (ต่อ)
 • การตรวจสอบวงจรรายจ่าย

 

 

 

 

10
 • การตรวจสอบวงจรการผลิตและวงจรค่าจ้างแรงงาน

 

 

 

11
 • การตรวจสอบวงจรการจัดหาเงิน
 • การตรวจสอบวงจรการลงทุน

 

 

 

12
 • การตรวจสอบที่สำคัญเฉพาะกรณี
 • การตรวจสอบที่สำคัญเพิ่มเติมและการเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี

 

 

 

 

13
 • รายงานของผู้สอบบัญชี

 

 

 

 

14
 • รายงานของผู้สอบบัญชี (ต่อ)

 

 

 

 

15
 • การสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

 16
 • บริการเกี่ยวเนื่องและบริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี
 • การสอบบัญชีภาษีอากร

 

 

 

 17-18

สอบปลายภาค