Skip to content

olearning.siam.edu

131-405 การบัญชีขั้นสูง 2 Print E-mail
(Read : 31048 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา, อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย, อาจารย์สุชาติ ธีระสมบัติ

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 1 การบัญชีการฝากขาย (Consignments) 

 • ลักษณะของการฝากขาย
 • ประโยชน์ของการฝากขาย
 • สิทธิหน้าที่ของผู้ฝากขาย และผู้รับฝากขาย
 • การบันทึกบัญชีการฝากขาย กรณีขายแยกจากการขายปกติ

- ด้านผู้ฝากขาย
- ด้านผู้รับฝากขาย

youtube

2

บทที่ 1 การบัญชีการฝากขาย (Consignments) (ต่อ)

 • การบันทึกบัญชีการฝากขาย กรณีขายรวมกับการขายปกติ

- ด้านผู้ฝากขาย
- ด้านผู้รับฝากขาย 

 • การคืนสินค้าฝากขายที่ขายไม่ได้
 • เงินรับล่วงหน้าจากผู้รับฝากขาย
 • การแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขาย
 • ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

3

บทที่ 2 สัญญาเช่า

 • ความหมายของสัญญาเช่า
 • ลักษณะของสัญญาเช่า
 • ประโยชน์ของสัญญาเช่า
 • ประเภทของสัญญาเช่า
 • วิธีการบันทึกบัญชี (Operating Leases)

 

 

 

4

บทที่ 2 สัญญาเช่า (ต่อ)

 • วิธีการบันทึกบัญชี Finance Leases

- กรณี Direct Finance Leases

 

 

5

บทที่ 2 สัญญาเช่า (ต่อ)

 • วิธีการบันทึกบัญชี Finance Leases

- กรณี Sales Types Leases
- กรณี Leverage Leases

 

 

6

บทที่ 3 การบัญชีขายตามสัญญาผ่อนชำระ

 • ลักษณะของการขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ
 • วิธีการบัญชีตามเกณฑ์การขายผ่อนชำระ (Installment Sales Basic)
 • วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน (Trade-ins)

 

 

7

สอบกลางภาค

8

การบัญชีขายตามสัญญาผ่อนชำระ (ต่อ)

 • การผิดสัญญาและการยึดสินค้าคืน (Defaults and Repossessions)  

 

- การจัดทำงบการเงิน
- การคำนวณดอกเบี้ยจากการขายผ่อนชำระ
- การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์การเสนอราคาประมูล

 

9

บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (Accounting Changes and Correction of Error)

 • แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่เกิดขึ้น
 • หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี (วิธีปรับย้อนหลังและวิธีเปลี่ยนทันที)

 

 

 

10

บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (Accounting Changes and Correction of Error) (ต่อ)

 • แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (Change in Accounting Principle)

 

 

11

บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (Accounting Changes and Correction of Error) (ต่อ)

 • การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (Change in Accounting Estimate)
 • แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ (Correction of Errors)

 

 

12

บทที่ 5 การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • ลักษณะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • วิธีการบันทึกบัญชี (Completion Method)

 

 

 

13

บทที่ 5 การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ)

 • วิธีการบันทึกบัญชี
  - Percentage of Completion
  - Installment Basic

 

 

 

14

บทที่ 6 การบัญชีร่วมค้า (Joint Venture)

 • ลักษณะของการร่วมค้า และวิธีการบันทึกบัญชี

 

 

 

15 บทที่ 6 การบัญชีร่วมค้า (Joint Venture) (ต่อ)
 • กระดาษทำการแสดงการจัดทำงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วน

 

 

 16 บทที่ 7 การบัญชีกองทุนเลี้ยงชีพและบำนาญ
 • พ.ร.บ. กองทุนเลี้ยงชีพและวิธีการบันทึกบัญชี
 • พ.ร.บ. กองทุนประกันสังคม
 • พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน

 

 

 17-18 สอบปลายภาค