Skip to content

olearning.siam.edu

131-409 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี Print E-mail
(Read : 78391 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์, อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์, อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นของการมีระบบบัญชี

- หน้าที่ของนักบัญชีในอนาคต
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี
- วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงานและหน้าที่ของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
- จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานโปรแกรมสำเร็จรูป

 youtube

2

บทที่ 2 เทคนิคการออกแบบและการจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี

- เทคนิคการออกแบบและการจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
– การติดตั้งโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลหลัก
- การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
- ระบบงานต่าง ๆ บนโปรแกรมสำเร็จรูป
- การกำหนดค่าเริ่มต้น
- การสร้างฐานข้อมูลประจำบริษัท

 

 

3

บทที่ 3 การนำโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีมาใช้ในระบบบัญชี

- การวิเคราะห์กระบวนการทำงานและระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – แฟ้มข้อมูลหลัก
- แฟ้มแผนกในบริษัท
- แฟ้มพนักงานขาย
- ระบบสต็อค / ฐานข้อมูลสินค้าคงเหลือและปรับยอดสินค้ายกมา
- แฟ้มสินค้า
- รหัสประเภทสินค้า

 

 

4

บทที่ 4 การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

- ข้อมูลเข้า
- ฐานข้อมูลหรือหน่วยเก็บข้อมูล
- การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
- สารสนเทศที่ได้จากระบบบัญชี
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – แฟ้มข้อมูลหลัก
- ระบบลูกหนี้ / ฐานข้อมูลลูกหนี้
- แฟ้มลูกหนี้
- รหัสประเภทลูกค้า
- การบันทึกยอดหนี้ค้างรับ
- ระบบเจ้าหนี้/ฐานข้อมูลเจ้าหนี้
- แฟ้มเจ้าหนี้ รหัสประเภทเจ้าหนี้
- การบันทึกยอดหนี้ค้างจ่าย

 

5

บทที่ 5 การควบคุมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

- การควบคุมระบบ
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – แฟ้มข้อมูลหลัก
- ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร / ฐานข้อมูล
- แฟ้มบัญชีธนาคาร
- เช็ครับยกมา
- เช็คจ่ายยกมา
- ระบบบัญชีและการกำหนดรหัสบัญชี

 

6

บทที่ 6 วงจรรายได้

- ระบบงานที่สำคัญในระบบบัญชี – วงจรรายได้ (Revenue Cycle)
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – การบันทึกรายการในระบบงาน
- การขายสินค้า
- การจัดทำใบเสนอราคา
- การรับเงินมัดจำ
- การขายสินค้า
- การรับคืนสินค้า / ลดหนี้
- การบันทึกรายได้อื่น ๆ

 

7

บทที่ 6 วงจรรายได้(ต่อ)

- ระบบงานที่สำคัญในระบบบัญชี – กระบวนการเรียกเก็บเงิน
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – การบันทึกรายการในระบบ
- กระบวนการเรียกเก็บเงิน
- การจัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
- การรับชำระหนี้จากลูกหนี้/ลูกค้า

 

 

8 สอบกลางภาค
9

บทที่ 7 วงจรรายจ่าย

- ระบบงานที่สำคัญในระบบบัญชี – วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – การบันทึกรายการในระบบงาน
- การซื้อสินค้า
- การจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า

 

 

 

10

บทที่ 7 วงจรรายจ่าย (ต่อ)

- ระบบงานที่สำคัญในระบบบัญชี – กระบวนการอนุมัติใบกำกับสินค้า
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – การบันทึกรายการในระบบงาน
- การจ่ายเงินมัดจำ
- การจ่ายชำระหนี้

 

11

บทที่ 8 วงจรการผลิต

- ระบบงานที่สำคัญในระบบบัญชี
- การออกแบบสินค้า
- การวางแผนและจัดทำตารางการผลิต
- การดำเนินการผลิต และการบัญชีต้นทุน
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – การบันทึกรายการในระบบงานการผลิตสินค้า

 

12

บทที่ 8 วงจรการผลิต (ต่อ)

- ระบบงานที่สำคัญในระบบบัญชี
- การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร (Accounting for Fixed Assets) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี - การบันทึกรายการในระบบงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา

 

 

13

บทที่ 9 วงจรทรัพยากรมนุษย์

- ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – การบันทึกรายการในระบบงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

14

บทที่ 9 วงจรทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

- วิธีการควบคุมในวงจรทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายค่าตอบแทน
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี – การควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

 15

บทที่ 10 วงจรบัญชีแยกประเภท
- หน้าที่ของระบบบัญชีแยกประเภท
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี-บัญชีแยกประเภททั่วไป

 16

บทที่ 11 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- การเลือกซอฟต์แวร์ทางการบัญชี
- ทดสอบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี

17

สอบปลายภาค