Skip to content

olearning.siam.edu

131-432 สัมมนาการสอบบัญชี Print E-mail
(Read : 12950 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์, อาจารย์ประวิทย์ วงศ์คณิต

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1
 • ขอบเขตของวิชาสัมมนาการสอบบัญชี การเรียน การสอน การวัดผลและการจัดกลุ่ม

 • มรรยาทการสอบบัญชี และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 100, 120, 200 และประกาศ ก.บ.ช. ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2541)

youtube

2
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300, 310, 320

 

 

 

 

3
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 400 และอธิบายการจัดทำแนวการสอบบัญชี

 

 

 

 

4
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500, 501

 

 

 

5
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510, 520 และกรณีศึกษาที่ 1

 

 

 

6
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530, 540 และกรณีศึกษาที่ 2

 

 

 

7
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550, 580 และกรณีสึกษาที่ 3

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค
9
 • อธิบายหลักในการจัดทำกระดาษทำการ

 

 

 

 

10
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560, 570 และกรณีศึกษาที่ 4

 

 

 

11
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210, 220, 240 และกรณีศึกษาที่ 5

 

 

 

12
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250, 600 และกรณีศึกษาที่ 6

 

 

 

 

13
 • อธิบายหลักการเขียนรายงานการสอบบัญชีและประกาศ ก.บ.ช ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2541)

 

 

 

 

14
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700, 710, 720 และกรณีศึกษาที่ 7

 

 

 

 

15
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800, 810 และกรณีศึกษาที่ 8

 

 

 

 

 16
 • เสนอรายงานมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 910, 920, 930 และกรณีศึกษาที่ 9

 

 

 

 

 17-18

สอบปลายภาค