Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

142-410 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ Print E-mail
(Read : 4568 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : พลอยชนก แสนอาิทิตย์
อาจารย์ผู้สอน : พลอยชนก แสนอาิทิตย์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1
 • แนะนำกระบวนการเรียนการสอน
 • เกริ่นนำเนื้อหารายวิชา
 • ความหมายของการสื่อสาร
 • องค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสาร

 

2
 •  ความหมายของการสื่อสาร(ต่อ)
 •  องค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสาร(ต่อ)

 

 

 

 

3
 •  ความหมายของการโน้มน้าวใจ
 •  ทฤษฎีจูงใจของอริสโตเติล

 

 

 

 

4
 •  ทฤษฎีจูงใจของอริสโตเติล (ต่อ)

 

 

 

 

5

 การโน้มน้าวใจเพื่อสนองต่อความต้องการ

 •  หลักการ 8 ประการในเรื่องความต้องการที่ซ่อนเร้นของ Packard
 •  ลำดับขั้นความต้องการ

 

 

 

 

6

 การโน้มน้าวใจเพื่อสนองต่อความต้องการ (ต่อ)

 

 

 

 

7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

8   การโน้มน้าวใจโดยใช้แนวคิดทัศนคติเป็นแนวทาง 

 

9

 การโน้มน้าวใจโดยใช้แนวคิดทัศนคติเป็นแนวทาง(ต่อ)

 

 

 

 

10

 แนวคิดการโน้มน้าวใจตามหลักของความสอดคล้อง

 •  แหล่งที่มาของความคล้องจอง
 •  แหล่งที่มาของความไม่คล้องจอง

 

 

 

 

11

 แนวคิดการโน้มน้าวใจตามหลักของความสอดคล้อง (ต่อ)

 

 

 

 

12

 การโน้มน้าวใจโดยใช้เนื้อหาสาระ

 •  หลักฐานและการใช้เหตุผล
 •  การจัดเรียงลำดับเนื้อหาเพื่อการโน้มน้าวใจ

 

 

 

 

 

13

 การโน้มน้าวใจโดยใช้เนื้อหาสาระ (ต่อ)

 

 

 

 

14

 บทบาทของวัฒนธรรมที่มีต่อการโน้มน้าวใจ

 •  การใช้ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม

 

 

 

 

15

 นำเสนอรายบานกลุ่มเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ

 

 

 

 

16

 ประมวลความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาทั้งหมด

 

 

 

 

17

 สอบปลายภาค