Skip to content

olearning.siam.edu

140-102 หลักกฎหมายทั่วไป Print E-mail
(Read : 6629 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : กฤติกา นพรัตน์
อาจารย์ผู้สอน : กฤติกา นพรัตน์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1  แนะนํารายวิชา
 • ความหมาย และลักษณะของกฎหมาย
 • วิวัฒนาการของกฎหมาย

 

 

2

 บ่อเกิดของกฎหมาย

 • บ่อเกิดของกฎหมายที่มิได้บัญญัติขึ้น
 • กฎหมายประเพณี
 • หลักกฎหมายทั่วไป
 • คําพิพากษาของศาล

 

 

 

3

 บ่อเกิดของกฎหมาย (ต่อ)

 • บ่อเกิดของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
 • กฎหมายนิติบัญญัติ
 • กฎหมายบริหารบัญญัติ
 • กฎหมายองค์กรบัญญัติ

 

 

4

 ลําดับชั้นของกฎหมาย
 ประเภทของกฎหมาย 

youtube

5

 การใช้บังคับกฎหมาย แง่เวลา  แง่บุคคล แง่ดินแดน
ทรัพย์

 • ความหมายของคําว่าทรัพย์และทรัพย์สิน
 • ประเภทของทรัพย์สิน
 • ความเกี่ยวพันระหว่างทรัพย์กับส่วนควบ ดอกผล และอุปกรณ์

 

 

6
 • ผู้ทรงสิทธิ
 • บุคคลธรรมดา
 • การเริ่มต้นสภาพบุคคล
 • การสิ้นสุดสภาพบุคคล

 

7  สอบกลางภาค

 

 

 

 

8

  ความสามารถของบุคคล 

 • ผู้เยาว์
 • คนวิกลจริต
 • คนไร้ความสามารถ
 • คนเสมือนไร้ความสามารถ
 • มอบหมายรายงานและนำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

youtube

 

9

 นิติบุคคล

 • ประเภทต่างๆของนิติบุคคล
 • สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล
 • การจัดการนิติบุคคล

 

 

 

youtube

 

10

  นิติกรรม

 • ความหมาย
 • ผลของนิติกรรม / สมบูรณ์ /โมฆะ / โมฆียะ

 

 

 

11

 สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ควรรู้

 • สัญญายืม
 • สัญญาค้ําประกัน
 • สัญญาจํานอง
 • สัญญาจํานํา
 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาเช่าทรัพย์
 • จ้างแรงงาน , จ้างทํา
 • ประกันภัย ฯลฯ 

youtube

12

 สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ควรรู้

 • สัญญายืม
 • สัญญาค้ําประกัน
 • สัญญาจํานอง
 • สัญญาจํานํา
 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาเช่าทรัพย์
 • จ้างแรงงาน , จ้างทํา
 • ประกันภัย ฯลฯ

 

youtube

13

 การกระทําความผิดตาม กฎหมายอาญาที่ควรรู้

 • การกระทํา
 • เจตนา ประมาท
 • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
 • และร่างกาย
 • ความผิดเกี่ยวกับ
 • เสรีภาพและชื่อเสียง
 • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

มอบหมายรายงานและ
นําเสนอรายงานกลุ่ม / เดี่ยวตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

14

 การกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาที่ควรรู้

 • การกระทํา
 • เจตนา ประมาท
 • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
 • และร่างกาย
 • ความผิดเกี่ยวกับ
 • เสรีภาพและชื่อเสียง
 • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

มอบหมายรายงานและนําเสนอรายงานกลุ่ม / เดี่ยวตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

15

 การกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาที่ควรรู้

 • การกระทํา
 • เจตนา ประมาท
 • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
 • และร่างกาย
 • ความผิดเกี่ยวกับ
 • เสรีภาพและชื่อเสียง
 • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

มอบหมายรายงานและนําเสนอรายงานกลุ่ม / เดี่ยวตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานกลุ่ม /ทบทวน / ตอบคําถาม

 

16

 รายงานกลุ่ม / ทบทวน ตอบคำถาม

 

 

 

 

17-18

สอบปลายภาค