Skip to content

olearning.siam.edu

140-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Print E-mail
(Read : 5319 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : จารุณี วรรณศิริกุล
อาจารย์ผู้สอน : จารุณี วรรณศิริกุล

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

 แนะนํากระบวนการเรียนการสอนและเกริ่นนําเนื้อหาในรายวิชา

  • ภาษากับการสื่อสาร

youtube

2  โวหารภาพพจน์

 

3  โวหารการเขียน

youtube

4

 ย่อหน้า
 คำขวัญ

 

 

5

 เรียงความ
 การตั้งชื่อเรื่อง

youtube

6

  รายงานวิชาการ

 

7

  สอบกลางภาค

 

 

 

 

8

 โครงการ

 

9

 บทความ
 สารคดี

youtube

youtube
10

 นิทาน

youtube

11

 เรื่องสั้น

 

12

 นวนิยาย

 

13

 จดหมาย
 จดหมายธุรกิจ

 

14

 กิจกรรมนอกสถานที่่
 ความหมายและความสำคัญของคุณภาพ
 การวางแผนงานคุณภาพด้วยระเบียบวิธี PDCA

 

15

 การนำเสนองานกลุ่ม

 

16

 การนำเสนองานกลุ่ม
 ลักษณะการนำเสนอที่ดี
 ทักษะของผู้นำเสนอ
 หลักการนำเสนอ

 

17-18

 สอบปลายภาค