Skip to content

olearning.siam.edu

140-110 หลักการพูดเพื่อการสื่อสาร Print E-mail
(Read : 18507 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : จารุณี วรรณศิริกุล
อาจารย์ผู้สอน : ปณิธาร วงศาสุลักษณ์ (กลุ่ม 1 กลุ่ม 2)  / จารุณี วรรณศิริกุล (กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 )

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1
 • แนะนำกระบวนการเรียนการสอน
 • ประวัติการพูด
 • ประวัติการพูดในประเทศไทย
 • แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับรายวิชา

 

 

2

 ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารด้วยการพูด

 • ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารด้วยคำพูด
 • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูด
 • องค์ประกอบและกระบวนการของการพูด
 • การฝึกปฏิบัติ

 

 

 

3

 ปัจจัยแห่งการพูดที่ดี

 • การฝึกปฏิบัติ

 

4

 การฟัง

 •  การฝึกปฎิบัติ

 

5

 คุณธรรมและจรรยามารยาทของผู้พูด

 บุคลิกภาพของนักพูด

 •  การฝึกปฎิบัติ

 

youtube

6

 ประเภทของการพูด

 •  การฝึกปฎิบัติ

youtube

7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

8

 เฉลยข้อสอบกลางภาค และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเิติมในการตอบคำถามปรนัยและอัตนัย

 •  การเตรียมตัวในการพูด
 •  การประเมินผลการพูด
 • เตรียมความพร้อมกิจกรรมกลุ่ม
 • การฝึกปฎิบัติ

 

 

 

9  ปาฐกถา
 สุนทรพจน์
 •  การฝึกปฎิบัติ

 

youtube

youtube

youtube

10

 การสนทนา
 การสัมภาษณ์

 •  การฝึกปฎิบัติ

 

youtube

11

 การเล่าเรื่อง

 •  การฝึกปฎิบัติ

 

youtube

12

 การเป็นพิธีกร

 •  การฝึกปฎิบัติ

youtube

youtube

13  การอภิปราย
 •  การฝึกปฎิบัติ

 

14

 การโต้วาที

 • การฝึกปฎิบัติ

 

 

youtube

15

จัดกิจกรรมกลุ่มนอกสถานที่

 • การบริหารคุณภาพ

 

16

 สรุปผลการจัดกิจกรรมและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 • การประเมินผล
 • หลักการพูดแสดงความคิดเห็น

 

17-18

 สอบปลายภาค