Skip to content

olearning.siam.edu

140-111 การเขียนเพื่อการสื่อสาร Print E-mail
(Read : 16061 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา -
อาจารย์ผู้สอน สุปรียา กลิ่นสุวรรณ

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 แนะนำรายวิชา
 ความรู้เบื่้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสา

 หลักการเขียน / การเขียนย่อหน้า

 

2

 การเตรียมการเขียน การวางโครงเรื่อง

 

 

3

 การเขียนสารัตถคดี
 การเขียนบทความ, เรียงความ

 

4

 การเขียนบทบรรณาธิการ

 

 

5

 การเขียนบทสัมภาษณ์

 

6

 การเขียนบทวิจารณ์ บทวิเคราะห์

 

 

7

 การเขียนสารคดี

youtube

8

 การเขียนข่าว

 

youtube

9

 การเขียนข่าวในสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

youtube

10

 การเขียนโฆษณา

youtube

11

 การเขียนประชาสัมพันธ์

12

 การเขียนบันเทิงคดีและสร้างสรรค์

  •  การเขียนเรื่องสั้น

 

 

 

13
  • นวนิยาย
  •  การเขียนสำนวนโวหาร

 

14

  การเขียนบทโทรทัศน์และบทละครโทรทัศน์ 

youtube

15

 การเขียนบทร้อยกรอง

 

 

 

16

 สอบปลายภาค