Skip to content

olearning.siam.edu

140-112 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ Print E-mail
(Read : 17730 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสรวง
อาจารย์ุผู้สอน : ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสรวง

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

  แนะนำรายวิชา และการประเิมินผลการเรียน
  ความหมายการสื่อสาร


 

2

 สัญญะวิทยา
 ประเภทของสัญญะวิทยา
 Semiology กระบวนการสร้างความหมาย
 ความหมายตรง
 ความหมายแฝง

 

youtube

3

 องค์ประกอบการสื่อสาร  ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร รหัส สื่อ สาร องค์ประกอบการสื่อสาร
 บริบท สิ่งรบกวน ปฏิกริยาตอบกลับ
 ประเภทของรหัส

 

4  หน้าที่ของการสื่อสาร
 คำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสาร
 
Communication
 Meta Communication
 Punctuation
 Redundancy
 Parpdox

 

 

 

5

 ความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสาร
 
ความเข้าใจผิดทางการสื่อสาร 10 ประการ

 

6

 พื้นฐานความคิดทางการสื่อสาร
 
ฐานความคิดทางการสื่อสาร 8 ข้อ

 

7

 แบบจำลองการสื่อสาร
 
Harold D. Lasswell / David K. Berlo

 

 

8  สอบกลางภาค

 

 

 

 

9

 แบบจำลองการสื่อสาร

 แบบจำลองการสื่อสาร Jakobson
 แบบจำลองการสื่อสาร Cybernetics

 

 

10

 ประเภทของการสื่อสาร
 การสื่อสารภายในบุคคล
 การสื่อสารระหว่างบุคคล
 องค์ประกอบการสื่อสารระหว่างบุคคล

youtube

youtube

11

 ประเภทของการสื่อสาร
 
การสื่อสารภายในบุคคล
 การสื่อสารระหว่างบุคคล

 

 youtube

youtube

12

 การสื่อสารมวลชน
 
หน้าที่ของการสื่อสารมวลชน
 ระบบการสื่อสารมวลชน

 

 

13

 ประเภทของสื่อมวลชน
 หนังสือเล่ม
 หนังสือพิมพ์
 ภาพยนตร์
 สื่อโทรสัญญาณ

 

14

 การสื่อสารมวลระหว่างวัฒนธรรมและโลกาภิวัฒน์

 การสื่อสารข้ามผ่านวัฒนธรรม
 ภาพตายตัว

 

youtube

15

 เทคโนโลยีการสื่อสาร
 
สื่อนฤมิต

 

 

16

 นักศึกษานำเสนอผลงานทางการสื่อสารเบื้องต้น

 

 

 

 

17-18

 สอบปลายภาค