Skip to content

olearning.siam.edu

140-113 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์ Print E-mail
(Read : 6143 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : สุริยะ ฉายะเจริญ
อาจารย์ผู้สอน : ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข / สุริยะ ฉายะเจริญ

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1
 •  แนะนำเนื้อหาและรูปแบบการเรีียนการสอน การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
   องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารรูปแบบสื่อต่าง ๆ

 

2
 •  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
 •  ตัวอย่าง กรณีศึกษา นวัตกรรมของสื่อสมัยใหม่

 

 

 

 

3
 •  กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 •  พื้นฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างงาน Computer Grahpic
 •  ชนิดของ Format งานประเภทสื่อต่างๆ
 •  วิธีการ Inport-Export กับชนิดของ File

 

 

 

 

 

4
 •  การใช้งานโปรแกรม Photoshop พื้นฐานและเครื่องมือต่างๆ
 •  การตั้งมาตรฐานขนาด / ความละเอียด / Format ในโปรแกรม Photoshop

 

 

 

 

5
 •  การ Di-cut รูปภาพ

 

 

 

6
 •  การปรับแต่งสี Mood Tone ของภาพ
 •  การปรับแต่ง Skin ในภาพถ่ายบุคคล
 •  การใช้ Mask ในการแต่งเฉพาะจุด

 

 

 

 

7
 •  การใช้ Filter & Effect ในงานโฆษณา
 •  การสร้าง Object & Form

 

 

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9
 •  รู้จักกับโปรแกรมสร้างกราฟฟิกลายเส้น : IIIustrator
 •  พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม IIIustrator
 •  Setting Size & Resolution New Document

 

 

 

 

 

 

10
 •  ฝึกการใช้เครื่องมือ Pen Tool
 •  การคัดลอกลายและการลงสี Fill & Stroke

 

 

 

 

11
 •  การใช้ Effect-Style-Symbol
 •  การสร้าง Object ที่ซับซ้อนขึ้น

 

 

 

 

12
 •  การวิเคราะห์ Grid จากตัวอย่างงานสิ่งพิมพ์มาตรฐานประเภทต่างๆ
 •  เริ่มต้นใช้โปรแกรม Indesign

 

 

 

 

 

13
 •  การจัดวาง Layout-Postcard / Name card ด้วยโปรแกรม Indesign

 

 

 

 

14
 •  การจัดวาง Layout-Pocket book

 

 

 

 

15
 •  การรวมทักษะจากโปรแกรมที่ศึกษา สู่การพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์ Project

 

 

 

 

16
 • ส่งรายงาน สรุปกระบวนการทำงาน

 

 

 

 

17-18

 สอบปลายภาค