Skip to content

olearning.siam.edu

140-201 สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น Print E-mail
(Read : 7355 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ประกิจ อาษา
อาจารย์ผู้สอน : ประกิจ อาษา / ในบุญ พรวศิน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

  อธิบายรายวิชา "สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น"

 • วัตถุประสงค์
  เนื้อหาพอสังเขป
  งานที่มอบหมายในชั้นเรียน/รายงาน

 

2
 • ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์
 • ลักษณะเฉพาะและการจำแนกสื่อสิ่งพิมพ์
 • ความต่างของสื่ิอสิ่งพิมพ์กับสื่ออื่น ๆ

 

 

 

 

 

3
 • การใช้สื่อสิ่งพิมพ์
 • การประเมินคุณค่าสื่อสิ่งพิมพ์

 

 

 

 

4

 ประวัติและพัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์

 •  พัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์
 •  ก่อนกำเนิดโรงพิมพ์ในประเทศไทย
 •  สื่อสิ่งพิมพ์ก่อน พ.ศ.2500
 •  สื่อสิ่งพิมพ์ จาก พ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

5

 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

 •  หนังสือพิมพ์
 •  นิตยสารและวารสาร
 •  หนังสือเล่ม
 •  สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ

 

 

 

6

 บทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์

 •  ทฤษฎีว่าด้วยสื่อสิ่งพิมพ์
 •  บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์
 •  หน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์
 •  ข้อจำกัดบทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์

 

 

 

 

7

 ความรู้เกี่ยวกับ "ข่าว"

 •  ความหมายและความสำคัญของข่าว
 •  ประเภทของข่าว
 •  คุณภาพและคุณค่าข่าว

 

 

 

 

 

8  สอบกลางภาค

 

 

 

 

9

 เสรีภาพและจริยธรรม ความรับผิดชอบในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์

 •  เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
 •  ขอบเขตของการใช้เสรีภาพ
 •  ความรับผิดชอบในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์

 

 

 

 

 

 

10

 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์

 •  แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์
 •  ผลกระทบของอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์
 •  ปัญหาและแนวโน้มของอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์

 

 

 

11

 การวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 •  ขั้นตอนในการวางแผนการผลิต
 •  การประมาณราคาสิ่งพิมพ์
 •  บุคลการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 

 

 

12

 กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 •  ขั้นตอนในการวางแผนการผลิต
 •  การประมาณราคาสิ่งพิมพ์
 •  บุคลกรในการผลิตสิ่งพิมพ์

 

 

 

 

 

 

13

 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 •  ความหมายของการออกแบบ
 •  ความเป็นมาของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 •  องค์ประกอบศิลป์
 •  หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 •  ทฤษฎีสีกับการออกแบบสิ่งพิมพ์

 

 

 

 

 

14

 ขั้นตอนการจัดวางหน้าสื่อสิ่งพิมพ์

 •  การทำต้นแบบร่าง (Dummy)
 •  การกำหนดตำแหน่งพื้นที่ของต้นฉบับ (Lay out)
 •  การทำต้นฉบับที่สมบูรณ์ (Art work)
 •  ข้อคำนึงถึงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จากมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

15

 เทคโนโลยีผลิตสื่อิสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทัล

 •  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สำคัญ
 •  พัฒนาการการพิมพ์สู่ยุคดิจิทัล
 •  เทคโนโลยียุคดิจิทัลกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 •  แนวโน้มของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย และให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 

 

 

 

16

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ สรุปทบทวนเนื้อหารายวิชาทั้งหมด (Course Summary)

 

 

 

 

17-18

 สอบปลายภาค