Skip to content

olearning.siam.edu

140-202 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น Print E-mail
(Read : 22896 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : จารุพร เลิศพิสัณห์
อาจารย์ผู้สอน : จารุพร เลิศพิสัณห์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


  แนะนำรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล

 

 

2

 ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะการประชาสัมพันธ์

 

 youtube

youtube

3

 คำที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

youtube

youtube
4

 หลักการ องค์ประกอบ ความสำคัญและประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์

 

5

 ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์

 

 

6

 การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 • ความหมายของภาพลักษณ์
 • การเกิดขึ้นของภาพลักษณ์
 • ประเภทของภาพลักษณ์

 

7

 การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์(ต่อ)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์กับภาพลักษณ์
 • หน้าที่ของผู้ดูแลภาพลักษณ์
 • ความสำคัญของภาพลักษณ์

 youtube

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 ประชามติกับการประชาสัมพันธ์

 • ความหมายของประชามติ
 • การเกิดขึ้นของประชามติ
 • องค์ประกอบของประชามติ
 • การประชาสัมพันธ์กับประชามติ
 • หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์
 • ประโยชน์ของประชามติ

 

 

 

 

10

 การติดต่อสื่อสาร

 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • แบบจำลองในการสื่อสาร
 • ประเภทของการสื่อสาร
 • อุปสรรคในการสื่อสาร

 youtube

youtube

 

11

 เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

 • สื่อที่ควบคุมได้
 • สื่อที่ควบคุมไม่ได้
 • หลักในการเลือกใช้สื่อ

12

 สื่อมวลชนสัมพันธ์

 • ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานให้กับสื่อมวลชน
 • เครื่องมือที่ใช้สร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • หน้าที่ของนักสื่อมวลชนสัมพันธ์

 

 

 

13

 การจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์

 youtube

 

14

 หน้าที่ คุณสมบัติและจริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์

 

15

 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต

 

16

 สรุปเนื้อหาทบทวน

 

 

 

17

 สอบปลายภาค