Skip to content

olearning.siam.edu

140-203 การโฆษณาเบื้องต้น Print E-mail
(Read : 13336 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
อาจารย์ผู้สอน : เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา

 

2

 การสื่อสารเพื่อการโฆษณา

youtube

youtube

youtube

youtube

youtube

 3

 ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับการตลาด

 

 

4

 วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

 youtube

youtube

youtube

youtube

5

 ประเภทของการโฆษณา

youtube

youtube

youtube

youtube

youtube

6

 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 

7

 การเขียนขัอความโฆษณาและพาดหัวโฆษณา

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 การใช้ภาพโฆษณา

 

youtube

youtube

10

 เทคนิคการนำเสนองานโฆษณา

11

 สื่อโฆษณา
 การประเมินงานโฆษณา

 

 

12

 คุณสมบัตินักโฆษณาและบริษัทตัวแทนโฆษณา

 

 

13

 ผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อสังคม

 

14

 กลยุทธ์การโฆษณาและการรณรงค์โฆษณา

 

 

15

 กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณา

 

 

16

 สอบปลายภาค