Skip to content

olearning.siam.edu

140 – 220 วิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น Print E-mail
(Read : 31356 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสรวง
อาจารย์ผู้สอน : ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสรวง

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

 ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 •  ความสำคัญของวิทยุกระจายเสียง
 •  ยุคของวิทยุกระจายเสียง

 

 

2

 บทบาทของวิทยุกระจายเสียง

 •  ลักษณะของวิทยุกระจายเสียง
 •  หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียง

 

 

 

3

 ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง

 •  ลักษณะธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง
 •  เสียงที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุ
 •  ประเภทของเสียง

 

 

 

4

 ศัพท์ในการผลิตรายการวิทยุึ

 •  คำศัพท์พื้นฐานในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
 •  องค์ประกอบการผลิตรายการวิทยุฯ
 •  บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุ

 

5  ประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียง
 •  รายการพูดคุย
 •  รายการสัมภาษณ์
 •  รายการสารคดี
 •  รายการข่าว
 •  รายการเพลง ฯลฯ

 

6

 รายผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 •  เทคนิคการสัมภาษณ์
 •  การสัมภาษณ์ต่อหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 •  เทคนิคการผลิตรายการสารคดี

 

7

 วิทยุชุมชน

 •  ลักษณะของวิทยุชุมชน
 •  รูปแบบของวิทยุชุมชน
 •  การขออนุญาติเปิดสถานีวิทยุชุมชน

 

 

8  สอบกลางภาค

 

 

 

 

9

 ประวัติของวิทยุโทรทัศน์

 •  ความสำคัญของวิทยุโทรทัศน์
 •  ยุคของวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย
 •  ยุคทองของโทรทัศน์ไทย

 

 

 

10

 การผลิตรายการโทรทัศน์

 • ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์
 • การวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์
 • การเตรียมการผลิต
 • การดำเนินการผลิต
 • การประเมินคุณภาพรายการ

 

11

 บุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน์

 •  บุคลากรสนับสนุนการผลิต
 •  บุคลากรทางด้านเทคนิค

 

12

 ศัพท์เทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศน์

 •  ศัพท์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
 •  มุมกล้อง
 •  ขนาดภาพ

 youtube

youtube

youtube

13  รูปแบบของรายการโทรทัศน์
 • รายการวิเคราห์ข่าว
 • รายการสารคดี
 • รายการละคร
 • รายการเกมส์โชว์
 • รายการปกิณกะ

youtube

youtube

youtube

14

 รูปแบบการจัดแสงในรายการโทรทัศน์

 •  แสงหลัก (Key light)
 •  แสงเสริม (Fill lighr)
 •  แสงหลัง (Back light)
 •  แสงฉาก (Background light)
 •  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
 •  เคเบิ้ลโทรทัศน์

 

 

 

 

15

 การเขียนบทโทรทัศน์

 •  บทโทรทัศน์
 •  หลักการเขียนบทโทรทัศน์
 •  ผู้ที่จะเป็นผู้เขียนบทที่ดี

 

 

16

 ละครโทรทัศน์

 •  ความหมายของละครโทรทัศน์
 •  องค์ประกอบของละครโทรทัศน์

 

 

 

youtube

17

 สอบปลายภาค