Skip to content

olearning.siam.edu

140-304 หลักการสื่อสารการตลาด Print E-mail
(Read : 5641 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
อาจารย์ผู้สอน : ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 นิยาม ความหมาย และความสำัคัญของการสื่อสารการตลาด

 

youtube

2

 การสื่อสารการตลาดเชิงผสมผสาน

 

 

 

 

3

 การวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงผสมผสาน

 

 

 

 

4

 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด

 

 

 

 

5

 กลยุทธ์การโฆษณา

 

 

 

 

6

 กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

 

 

 

 

7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

8

  กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย และการสื่อสาร ณ จุดซื้อ

 

 

 

 

9

 กลยุทธ์การสื่อสารด้วยตราสินค้า

 

 

 

 

10

 กลยุทธ์การตลาดทางตรง การสร้างเครือข่ายมวลชน และชุมชนสัมพันธ์

 

 

 

 

11

 กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม และการใช้ New Medias

 

 

 

 

12

 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการเป็นผู้สนับสนุน

 

 

 

 

13

 การประเมินผลการสื่อสารทางการตลาดเชิงผสมผสาน

 

 

 

 

14

 การนำเสนองานกลุ่ม

 

 

 

 

15

 การนำเสนองานกลุ่ม

 

 

 

 

16

 การนำเสนองานกลุ่ม

 

 

 

 

17-18

 สอบปลายภาค