Skip to content

olearning.siam.edu

140-402 การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น Print E-mail
(Read : 7840 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
อาจารย์ผู้่สอน : ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


  แนะำำนำรายวิชา และการประเิมินผลการเรียน ความหมายของการวิจัย รูปแบบวิจัย

 

 

2

 การแสวงหาความรู้ ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย

 

3

 ประเด็นการวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม

 

 

4

 ตัวแปร และการนิยามศัพท์

 

5

 สมมติฐาน

6

 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

 

7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

8

 ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ)
 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล

 

 

 

 

9

 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ
 ภาพรวมของงานวิจัย

 

 

 

 

10

 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ(ต่อ)

  •  การทบทวนทฤษฎีและงานวิจ้ย

 

 

 

11

 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ(ต่อ)

  • ระบุตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือ

 

 

 

12

 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ(ต่อ)

  •  การทดสอบเครื่องมือ การเลือกกลุ่ม
  •  ตัวอย่างการเก็บข้อมูล
  •  การจัดระเบียบข้อมูล

 

 

 

 

13

ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ(ต่อ)

  • การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล

 

 

 

 

14

 สถิติประยุกต์
 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวัดการกระจาย

 

 

 

 

15

 สถิติประยุกต์(ต่อ)
 การวัดค่ากระจายในรูปเส้นโค้งปกติ

 

 

 

 

16

 สรุปและทบทวน

 

 

 

 

17-18

 สอบปลายภาค