ภาควิชาสังคม Print
(Read : 4075 times)

 

1 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

altaltaltalt

2 100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต

altaltalt

3 100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

altaltaltalt

4 101-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

altalt

5 100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

altaltaltalt 

6 100–106 อาเซียนในโลกยุคใหม่

altalt

7 111-101 จิตวิทยาทั่วไป
8 112-101 อารยธรรม
9 112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์  
10 112-106 ไทยศึกษา
11 112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว
12 129 – 101 พลศึกษาและนันทนาการ  
13 129 -102 ศิลปะและสังคีตนิยม