Skip to content

olearning.siam.edu

116-432 ครัวและการประกอบอาหาร Print E-mail
(Read : 10332 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

 - แนะนำรายวิชา / เกณฑ์การ
 - ประเมินผล / ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการเรียน
 - เกริ่นนำเนื้อหาในรายวิชา
 - Pre-test

 

 

 

youtube

2

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนกครัว
 - หน้าที่ของพนักงานในครัว
 - สุขอนามัยด้านต่างๆ ในการประกอบอาหาร

    

 

 

 

 

3

 - กรรมวิธีการทำอาหาร
 - ส่วนประกอบต่างๆ

   

  

    

 

 

 

 

4

 - คำศัพท์
 - การใช้และการลับมีด
 - หน่วยแปลงมาตราส่วน

    

 

 

5

 - ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่
 - ขนมไทย
 - ความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ

  

 

 

6

  ฝึกใช้มีด และการหั่นผักรูปแบบต่างๆ

 

     

 

7

  ทำขนมปังชนิดต่างๆ

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค


 

 

 

9

 ทำอาหารเรียกน้ำย่อย

 

 

 

 

 

10

  ทำ น้ำสต๊อก ซุป และ สลัด

 

 

 

11

  ทำอาหารจานหลัก

 

     

 

12

  อาหารไทย

 

    

 

 

 

 

13

  ทำขนมสไตล์ตะวันตก

 

 

 

 

14

  ขนมไทย

 

 

 

 

 

 

15   อาหารสำหรับงานคอกเทล

 

 

 

 

 16

  รายงานการออกแบบเมนูอาหาร

 

 

 

 

 17

 สอบปลายภาคนอกตารางสอบ (สอบปฏิบัติ)

 

 

 

 

 18

 สอบปลายภาคนอกตารางสอบ (สอบปฏิบัติ)