Skip to content

olearning.siam.edu

116-433 การดำเนินงานด้านบาร์และเครื่องดื่ม Print E-mail
(Read : 2443 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

 

1

 แนะนำกระบวนการเรียนการสอน
 วัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หลักประชาสัมพันธ์
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 และคุณสมบัตินักประชาสัมพันธ์

 

 

youtube

2

 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์

    

 

 

 

   

 

 

3

 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการเขียนลง
 สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ ข่าวแจก ภาพข่าว บท
 สัมภาษณ์บทความ และสารคดี ประชาสัมพันธ์

   

   

 

 

4

 การจัดกิจกรรมพิเศษในการ
 ประชาสัมพันธ์ เช่น Grand Opening,
 Road show, Presenter, ect.

  

 

   

5

 ปฏิบัติงานจริง เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์
 ร้าน H&T ภายในมหาวิทยาลัยสยาม

 

 

 

6

 สื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนสัมพันธ์

 

 

 

7

 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

 นักประชาสัมพันธ์กับการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

10

 การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

 

 

11

 การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์(ต่อ)

 

 

 

12

 ชุมชนสัมพันธ์ รัฐบาลสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

13

 การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์

 

 

 

 

 

 14

 การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
 ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

 

 

 

 

 15

 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
 การบริหารภาวะวิกฤต และสร้าง
 ภาพลักษณ์ใหม่หลังภาวะวิกฤต

 

 

 

 

16 

  ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ

 

 

 

 

17 - 18

                    สอบปลายภาค