Skip to content

olearning.siam.edu

127-442 เทคโนโลยีของธัญพืชและผลิตภัณฑ์ Print E-mail
(Read : 7222 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์จิรนาถ  บุญคง

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธัญพืช (Introduction of Cereals)

alt

alt

alt

How Flood Affects to Thai Rice Exporter

alt

2
 • การเก็บรักษา การขนส่ง และการเสื่อมเสียของเมล็ดธัญพืช

alt 

alt 

 alt

 

Rice and Thai Culture

  alt

Rice Plant Growth

alt

3
 • คุณลักษณะทางกายภาพ
และองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืช

alt 

 alt

alt 

 

 

4
 • คุณลักษณะทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืช (ต่อ)

 alt

alt 

 alt

Wheat and Structure 

alt

5
 • การแปรรูปธัญพืช

 alt

 alt

 alt

 Rice Milling Processalt
6
 • การแปรรูปธัญพืช (ต่อ)

 alt

alt 

 alt

7
 • แป้งและองค์ประกอบของแป้ง

 alt

 alt

 alt

 

 

8

 สอบกลางภาค


 


 

 

 

 9
 • การแปรรูปธัญพืชเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

 alt

 alt

 alt

 

 

 

10
 • การแปรรูปธัญพืชเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร (ต่อ)

 alt

 alt

 alt

11
 • การแปรรูปธัญพืชเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร (ต่อ)

alt 

 alt

 alt

12
 • การดัดแปรแป้ง (Starch Modification)

 alt

 alt

 alt

 

 

 

13
 • การดัดแปรแป้ง (Starch Modification) (ต่อ)

 alt

 alt

alt 

 

 

14
 • การเสริมแป้งกล้วยดิบในเส้นพาสต้าเพื่อเพิ่มคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ย่อย

alt 

 alt

alt

 

 

 

15
 • การใช้แป้งถั่วเขียว แป้งแห้วและแป้งมันเทศ ในการผลิตแคปซูลยา

 alt

alt 

 alt