Skip to content

olearning.siam.edu

127-449 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (2558) Print E-mail
(Read : 1068 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สมภพ อยู่เอ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

ความสำคัญ

alt

alt

alt

2

 

สรีรวิทยา และคุณภาพ

 

3

 

องค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลง

 

4

 

การหายใจของผลิตผล

 

5

 

เอทิลีนและฮอร์โมนพืชอื่นๆ

 

6

 

การลดความร้อนภายในผลิตผล

 

7

 

การควบคุมโรค

 

8

 

การเก็บรักษา

 

9

การเก็บรักษา (ต่อ)

10

 

packing & packaging

 

11

 

packing house operation

 

12

transportation

13

Minimal process