Skip to content

olearning.siam.edu

127-445 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ประมง (2558) Print E-mail
(Read : 2105 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

แนวโน้มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

alt

 

alt

2

 

องค์ประกอบทางเคมีเนื้อสัตว์น้ำ

 

 alt  alt
3

 

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในสัตว์และผลิตภัณฑ์น้ำ

 

 alt  alt
4

 

กลิ่นรสในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์น้ำ

 

 alt  alt
5

 

การปฏิบัติก่อนการแปรรูปสัตว์น้ำ

 

 alt  alt
6

 

เทคโนโลยีแช่แข็งสัตว์น้ำ

 

 alt  alt
7

 

เทคโนโลยีการทำแห้งสัตว์น้ำ

 

 alt  alt
8

 

เทคโนโลยีสัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง

 

 alt  alt

 

10

 

การแปรรูปซูริมิ

 

 alt  alt
11

 

การใช้วัตถุเจือปนในสัตว์น้ำ

 

 alt  alt
12

 

จุลินทรัย์และการฉายรังสีในสัตว์น้ำ

 

 alt  alt
13

 

ผลพลอยได้จากสัตว์น้ำ

 

 alt  alt