Skip to content

olearning.siam.edu

143-304 การสร้างงานโฆษณา Print E-mail
(Read : 3746 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : กิตติทัช ศรีฟ้า
อาจารย์ผู้สอน : กิตติทัช ศรีฟ้า

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1
 • แนะนำเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอบ
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการสร้างงานโฆษณาด้วยระบบดิจิทัล

youtube

2
 •  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างงานโฆษณาและทฤษฎี

youtube

3
 •  ประเภทของสื่อโฆษณา

youtube

4
 •  ทฤษฎีการสร้างงานโฆษณา
 •  ศิลปะการสร้างงานโฆษณา 

 

5
 •  การวางแผนงานการสร้างงานโฆษณาโฆษณา
 •  ขั้นตอนการสร้างงานโฆษณา

6
 •   รูปแบบการสร้างงานโฆษณา

 

7
 •  การสร้างงานโฆษณา ประเภทสิ่งพิมพ์

 

8  สอบกลางภาค

 

 

 

 

9
 • นำเสนอรายงานกลุ่ม
 • ความหมายและความสำคัญของตัวอักษรในงานการสร้างงานโฆษณา

 

 

10
 •  การสื่อความหมายด้วยภาพในการสร้างงานโฆษณา

 

11
 •  การสร้างงานโฆษณาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์

 

12
 •  การสร้างงานโฆษณาโฆษณาในสื่อกลางแจ้ง

youtube

13
 •  การออกแบบโฆษณาในสื่อเคลื่อนที่

youtube

14
 •  การสร้างงานโฆษณาโฆษณาในสื่อเว็บไซต์

 

15
 •  การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

 

16
 • สรุปประมวลความรู้
 • สรุปผลงานนักศึกษา

 

17

 สอบปลายภาค