Skip to content

olearning.siam.edu

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ Print E-mail
(Read : 12097 times)
1 142-402 การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

 001 16001 16001 16001 16

2 142-406 สัมมนาการประชาสัมพันธ์

001 16001 16001 16001 16

3 142-301 การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ

001 16001 16001 16001 16

4 142-305 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

001 16001 16

5 142-303 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

001 16

6 142-304 การจัดการการสื่อสารองค์การ

001 16

7 142-306 สื่อสมัยใหม่เพื่องานประชาสัมพันธ์

001 16

8 142-307 การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร

001 16

9 142-401 การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

001 16

10 142-403 การบริหารงานประชาสัมพันธ์

001 16

11 142-404 การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์

001 16

12 142-405 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

001 16

13 142-408 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

001 16

14 142-409 เทคนิคการนำเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ์

001 16

16 142-410 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

001 16

16 142-302 การวางแผนประชาสัมพันธ

001 16