Skip to content

olearning.siam.edu

143-305 ทัศนศิลป์เบื้องต้นเพื่อการโฆษณา Print E-mail
(Read : 8532 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ณัฐพล ชูลิกรณ์
อาจารย์ผู้สอน : ณัฐพล ชูลิกรณ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

  แนะนำเนื้อหา การเรียน การสอน การวัดผลและเอกสารประกอบการสอน ความหมายของทัศนศิลป์

 • วิจิตรศิลป์
  ประยุกต์ศิลป์
  พาณิชย์ศิลป์

 

2

 ศิลปะกับงานโฆษณา

 • ความสำคัญของศิลปะกับงานโฆษณา
 • การจัดวางองคืประกอบศิลป์ในงานโฆษณา
 • วิิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานโฆษณาที่ดีและไม่ดี

 

 

 

 

 

3

 องค์ประกอบศิลป์กบงานโฆษณา

 • การใช้โทนสี
 • การใช้ลายเส้น
 • การใ้ช้รูปร่างรูปทรง
 • วิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานโฆษณาที่ดีและไม่ดี

 

 

 

 

 

4

 องค์ประกอบศิลป์กบงานโฆษณา

 • การใช้ลักษณะผิว
 • การใช้บริเวณว่าง
 • การใช้แสงและเงา
 • วิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานโฆษณาที่ดีและไม่ดี

 

 

 

 

5

 หลักการออกแบบ

 • ความสมดุล สัดส่วน
 • ความกลมกลืนความขัดแย้ง
 • ลีลาการย้ำให้เกิดจุดเด่น

 

 

 

6

 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตชิ้นงาน

 

 

 

 

7

 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตชิ้นงาน

 

 

 

 

8  สอบกลางภาค

 

 

 

 

9

 การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ตามทฤษฎีแรงจูงใจ

 

 

 

 

 

10

 การออกแบบโฆษณาทางสื่ิอสิ่งพิมพ์

 • ใบปลิว แผ่นพับ
 • นิตยสาร
 • หนังสืิิอพิมพ์

 

 

 

11

 กิจกรรมนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน

 

 

 

12

 การออกแบบโฆษณา Out fo home

 • Roll Up
 • Banner
 • Bill Board

 

 

 

 

 

 

13

 การออกแบบโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

 • Banner
 • Flash Banner

 

 

 

 

 

14

 นำเสนอผลงานของนักศึกษา

 

 

 

 

15

 นำเสนอผลงานของนักศึกษา

 

 

 

 

16

 สอบปลายภาค