Skip to content

olearning.siam.edu

143-401 การโฆษณากับสังคม Print E-mail
(Read : 4819 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้ิรับผิดชอบรายวิชา : ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์
อาจารย์ผู้สอน : ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา

 

2

 ความหมายและความสำคัญของการโฆษณากับสังคม

 

 

3

 บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาต่อสังคม

 

 

4

 การรับรู้งานโฆษณาของสาธารณชน

 

 

5

 บทบาทของการโฆษณาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

 

6

 บทบาทของการโฆษณาต่อการเมือง

 

 

7

 บทบาทของการโฆษณาต่อบุคคล

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 การควบคุมกับการโฆษณา

 

 

10

 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

11

 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา

 

 

12

 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการโฆษณา

 

 

13

 จรรยาบรรณในงานโฆษณาเพื่อสังคม

 

 

14

 มโนทัศน์ : โฆษณากับภาพที่ปรากฎ

 

 

15

 การสร้างงานโฆษณาระดับนานาชาติ

 

 

16

 ประมวลเนื้อหาและทบทวนบรเรียนรวบยอด

 

 

 

17

 สอบปลายภาค