Skip to content

olearning.siam.edu

143-403 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ Print E-mail
(Read : 10390 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ฐานทัศน์ ชมพูพล
อาจารย์ผู้สอน : ฐานท้ศน์ ชมพูพล

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 Introduction to : Integrated Marketing Communications Strategies

 

youtube

2

 กระบวนการบริโภคสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

youtube

youtube

3

 กระบวนการบริโภคสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ต่อ)

 

youtube

4

 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการคุณสมบัติและลักษณะพิเศษ

 

5

 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์การสื่อสาร แบรนด์& จุดสัมผัสแบรนด์

youtube

youtube

 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์การสื่อสาร แบรนด์& จุดสัมผัสแบรนด์ (ต่อ)

 

7

 สรุปทบทวน Subject Matter Review

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 กระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ กลยุทธ์ & วิธีปฎิบัติ

 

 

10

 เครื่องมือการสื่อสารแบรนด์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด กลยุทธ์ & วิธีปฎิบัติ

 

11

 การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด กลยุทธ์ & วิธีปฎิบัติ กรณีศึกษา

 

12

 การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ & วิธีปฎิบัติ กรณีศึกษา (Report Assignment)

 

youtube

 

13

 การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด กลยุทธ์ & วิธีปฎิบัติ กรณีศึกษา

 

 

 

14

 การตลาดทางตรง กลยุทธ์ & วิธีปฏิบัติ กรณีศึกษา

youtubeyoutube

15

 การวิเคราะห์กรณีศึกษาการสื่อสารแบรนด์ ในเชิงบูรณาการ (ส่ง Report)

 

16

 สรุปทบทวน Subject Matter Review (ส่ง Report)

 

17

 สอบปลายภาค