Skip to content

olearning.siam.edu

143-404 การวิจัยและการประเมินผลการโฆษณา Print E-mail
(Read : 5409 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

 แนะนำรายวิชา อธิบายกระบวนการเรียนการสอนและวิธีวัดผล

 

2

 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา

 • ความหมายของการโฆษณา
 • วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
 • กระบวนการสื่อสารด้านการโฆษณา
 • ความสำคัญของการโฆษณา
 • การวางแผนโฆษณา

 

 

 

 

 

3

 การโฆษณากับการวิจัย

 • ความหมายการวิจัย
 • ลักษณะเด่นของการวิจัย
 • กระบวนการวิจัย

 

 

 

 

 

4

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยโฆษณา
 ความสำัคัญของการวิจัยโฆษณา
 ประเภทของการวิัจัยเพื่อการโฆษณา

 

 

 

 

5

 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณา
 การวิจัยตลาด

 • วัตถุประสงค์ของการวิจัยการตลาด
 • ขอบเขตในการวิจัยการตลาด
 • ประโยชน์ของการวิจัยการตลาด
 • การเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเอกสาร (Document Research)

 

 

 

 

6

 การวิจัยผู้บริโภค

 •  แนวคิดที่เกี่่ยวเนื่องกับผู้บริโภค
 •  ปัจจัยหลักที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
 •  วิธีการวิจัยผู้บริโภค
 •  การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต (observational research)

 

 

 

 

7

 สอบกลางภาค

 

 

 

 

8  การวิจัยสินค้า
 •  แนวคิดเกี่ยวกับสินค้า
 • องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ลำดับขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • วิธีการวิจัยสินค้า
 • การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (In-depth interview)   

   

  9

   การทดสอบแนวคิดทางการโฆษณา

  •  กระบวนการคิดสร้างสรรค์
  •  การทดสอบแนทางการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
  •  การเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  •  การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

   

   

   

   

   

   

  10

   การวิจัยเพื่อการประเมินผลทางการโฆษณา
   การทดสอบสื่อโฆษณาก่อนการเผยแพร่ (Pre-test)

  •  การเก็บข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)

   

   

   

  11

   การทดสอบสื่อโฆษณาหลังการเผยแพร่ (Post-test)

  •  หลักการวัดประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา
  •  หลักการทดสอบโฆษณา
  •  รูปแบบการทดสอบโฆษณา
  •  การเก็บข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research)

   

   

   

   

  12
  •  การกำหนดปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์
  •  ทบทวนวรรณกรรม

   

   

   

   

  13

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
   การสุ่มตัวอย่าง

   

   

   

   

  14

   เครื่องมือในการวิจัยและการเก็บข้อมูล
   ความเที่ยงและความตรง

   

   

   

   

  15
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการนำเสนอข้อมูลประกิอบการประเมินผลโฆษณา

   

   

   

   

  16
   การนำเอาผลงานวิจัยไปใชัในการโฆษณา
   องค์ประกอบของการเีขียนงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
   ทบทวนความรู้

   

   

   

   

  17
   สอบปลายภาค