Skip to content

olearning.siam.edu

143-405 : การโฆษณาขั้นสูง Print E-mail
(Read : 4248 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ทิพย์ศนิสต์ ตันอธิคม
อาจารย์ผู้สอน : ทิพย์ศนิสต์ ตันอธิคม

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 แนะนำเนื้อหาการเรียนการสอน การวัดผลและเอกสารประกอบการสอน

 

2

 อุตสาหกรรมการโฆษณา และบริษัทตัวแทนโฆษณา

 • บทบาทและความสำคัญของ Agency
 • ประเภทการจัดองค์กรและโครงสร้าง
 • บริษัทตัวแทนโฆษณายุคใหม่
 • New trend of Advertising Agency

 

 

 

3

 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
 ปรัชญาในองค์กร แนวทางการปฎิบัติงาน กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ผลงานที่ผ่านมา และวิเคราะห์ชิ้นงานที่บริษัททำถึงจุดี และจุดด้อยของชิ้นงานนั้น

 

 

 

4

 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
 ปรัชญาในองค์กร แนวทางการปฎิบัิติงาน กลุ่มลูกค้าที่รับผิด
 ชอบ ผลงานและวิเคราะห์ชิ้นงานที่บริษัททำถึงจุดี และจุด
 ด้อยของชิ้นงานนั้น
 การรณรงค์โฆษณา

 • ความหมายของการรณรงค์โฆษณา
 • ประเภทของการรณรงค์โฆษณา

 

 

5

 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการโฆษณา

 •  การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
 •  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 •  การสร้างคุณค่า และการสร้างแบรนด์
 •  การแข่งขันในตลาด และการเปลี่ยนแปลงแนวคิด

 

6

 ขั้นตอนและลักษณะของการวางแผนรณรงค์โฆษณา การ
 วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

 

7

 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านผู้บริโภค

 •  อิทธิพลภายนอกต่อผู้บริโภค
 •  อิทธิพลภายในต่อผู้บริโภค

 วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน

 •  กำหนดคู่แข่งขัน
 •  กิจกรรมด้านโฆษณาของคู่แข่งขัน
 •  กิจกรรมด้านการตลาดอื่น ๆ

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป
 Swot Analysis

 

 

8

 สอบกลางภาค

 

 

9

 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส

 •  การกำหนดภารกิจหรือจุดมุ่งหมาย
 •  การวิจัยเชิงกลยุทธ์
 •  การวิจัยผู้บริโภค
 •  การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด

 

 

 

10

 กระบวนการโฆษณา

 • วัฎจักรการโฆษณา
 • การกำหนดวัตถุประสงค์โฆษณา
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • การจัดสรรงบประมาณ

 

11

 การกำหนดกลยุทธ์โฆษณา
 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา Creative Platform

 

12

 รูปแบบการนำเสนอโฆษณา
 Advertising Appeal Tone and Mood

 

13

 การวางแผนและเลือกสื่อโฆษณา
 รูปแบบของสื่อโฆษณา
 ขั้นตอนในการวางแผนสื่อโฆษณา

 

 

 

14

 การตรวจสอบและประเมินผลการรณรงค์

 

 

15

 นักศึกษาเสนอแผนงานโฆษณา วิจารณ์
 สรุปทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค

 

 

16

 สรุปทบทวนเพื่อเตรียมการสอบปลายภาค

 

 

 

 

17

 สอบปลายภาค