Skip to content

olearning.siam.edu

143-406 สัมมนาการโฆษณา Print E-mail
(Read : 3388 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 แนะนำลักษณะวิชา

  • แนะนำให้รู้วิธีการเรียน
  • อธิบายกระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชา

youtube

2

 กรณีศึกษา : การสื่อสารกับการโฆษณา

 

 

 

 

3

 กรณีศึกษา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโฆษณา บทบาท
 ทางการตลาด บทบาทของการสื่อสาร บทบาททางด้าน
 เศรษฐกิจ บทบาทด้านสังคม

 

 

 

 

 

4

 กรณีศึกษา : บริษัทโฆษณา

 

 

 

 

5

 กรณีศึกษา : กลุ่มเป้าหมายการโฆษณา

 

 

 

 

6

 กรณีศึกษา : กระบวนการโฆษณา

 

 

 

 

7

 กรณีศึกษา : สื่อโฆษณา

 

 

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 กรณีศึกษา : สื่อมวลชนผู้รับสารและสิ่งโฆษณา

 

 

 

 

10

 กรณีศึกษา : การใช้สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา

 

 

 

 

11

 กรณีศึกษา : การวางแผนสื่อโฆษณา

 

 

 

 

12

 ฝึกทักษะการบริหารโครงการ
 จัดสัมมนาโดยผู้เรียน

 

 

 

 

13

 ฝึกทักษะการบริหารโครงการ
 จัดสัมมนาโดยผู้เรียน

 

 

 

 

14

 ฝึกทักษะการบริหารโครงการ
 จัดสัมมนาโดยผู้เรียน

 

 

 

 

15

 ฝึกทักษะการบริหารโครงการ
 จัดสัมมนาโดยผู้เรียน กลุ่มที่ 4

 

 

 

 

16

 สอบปลายภาค