Skip to content

olearning.siam.edu

143-407 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการโฆษณา Print E-mail
(Read : 4868 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1
 • แนะนำเนื้อหา และรูปแบบการเรียนการสอน
 • ความหมายของกราฟฟิกและโฆษณา
 • การออกแบบกราฟฟิกและกระบวนการสื่อสา
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมในการจัดการภาพดิจิทัล

youtube

2
 •  เครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานโฆษณา
 •  กระบวนการผลิตงานกราฟฟิกโฆษณา
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล :เครื่องมือพื้นฐาน

 

 

 

 

 

3
 •  กลยุทธ์การออกแบบโฆษณา
 •  แนวคิดการสร้างสรรค์กราฟฟิกโฆษณา
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล :การประกอบภาพ

 

 

 

 

 

4
 •  แคมเปญงานโฆษณา (Advertising Campaign)
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล :การปรับแต่งภาพ

 

 

 

 

5
 •  ส่วนผสมของบทโฆษณา
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิิจิทัล : การปรับแต่งภาพ 2

 

 

 

 

6
 •  กราฟฟิกกับการสร้างแบรนด์
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล : การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ 1

 

 

 

 

7
 •  การสื่อสารผ่านการมองเห็น (Visual Communication) : สี โทนสี รูปร่าง
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล :

  การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ 2

 

 

 

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9
 •  องค์ประกอบพื้นฐานและหลักการออกแบบ
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล :การจัดพิมพ์

 

 

 

 

 

10
 •  การเลือกและจัดการแบบตัวอักษร (Type Face) เพื่อสื่อความหมาย
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล :เครื่องมือพื้นฐาน

 

 

 

 

11
 •  การจัดวางตัวการจัดการเลย์เอาท์ (Layout)
 •  คุณค่าของการจัดวางข้อมูลกราฟฟิก
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพดิจิทัล :เครื่องมือพื้นฐาน2

 

 

 

 

12
 •  กราฟฟิกโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ : การสร้างงานกราฟฟิกโฆษณาสำหรับหนังสือ นิตยสาร วารสาร

 

 

 

 

 

 

13
 •  กราฟฟิกโฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ : การสร้างงานกราฟฟิกโฆษณาสำหรับบิลบอร์ด (Billboard)

 

 

 

 

 

14
 •  กราฟฟิกโฆษณาทางสื่อออนไลน์
 •  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ : การสร้างงานกราฟฟิกโฆษณาสำหรับแบนเเนอร์เว็บไซต์

 

 

 

 

 

15
 • การนำเสนอและขายงานออกแบบกราฟฟิกโฆษณา

 

 

 

 

16
 • นักศึกษานำเสนอผลงาน

 

 

 

 

17

 สอบปลายภาค