Skip to content

olearning.siam.edu

143-408 การรู้เท่าทันสื่อทางการโฆษณา Print E-mail
(Read : 6766 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.กมลวรรณ โลห์ิสิวานนท์
อาจารย์ผู้สอน : ดร.กมลวรรณ โลห์ิสิวานนท์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา

 

2

 ความหมายและความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา

 

 

3

 บทบาทและิอิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อสังคม

 

 

4

 การรับรู้งานโฆษณาของสาธารณชน

 

 

5

 องค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ

 

6

 องค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ (ต่อ) 

 

 

7

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา (ต่อ)

 

 

10

 หลักการวิเคราะห์สื่อโฆษณา

 

 

11

 หลักการวิเคราะห์สื่อโฆษณา(ต่อ)

 

12

 หลักการวิเคราะห์สื่อโฆษณา(ต่อ)

 

 

13

 สื่อโฆษณากับการควบคุม

 

 

 

14

 สื่อโฆษณากับการควบคุม (ต่อ)

 

 

 

15

 มโนทัศน์ : โฆษณากับภาพที่ปรากฎ

 

 

 

 

16

 ประมวลเนื้อหาและทบทวนบทเรียนรวบยอด

 

 

 

 

17
 สอบปลายภาค