Skip to content

olearning.siam.edu

143-303 การออกแบบโฆษณา Print E-mail
(Read : 8404 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : กิตติทัช ศรีฟ้า
อาจารย์ผู้สอน : กิตติทัช ศรีฟ้า

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1
 • แนะนำเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอน
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบงานโฆษณาด้วยระบบดิจิทัล
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมในการจัดการออกแบบงานโฆษณา

youtube

2
 • แนวคิดเกี่ยวกับการการออกแบบงานโฆษณาและทฤษฎี
 • การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมในการจัดการออกแบบงานโฆษณา

 

youtube

3

 • ประเภทของสื่อโฆษณา
 • ประเภทของไฟล์ที่ใช้ในโปรแกรมการจัดการภาพ Photo Shop

 

 youtube

4
 • ทฤษฎีการออกแบบงานโฆษณา
 • ศิลปะการการออกแบบงานโฆษณา
 • การสร้างโปรเจ็คด้วยโปรแกรมการจัดการภาพ Photo Shop
 • การนำไฟล์เข้ามาทำงานบนโปรแกรมการจัดการภาพ Photo Shop

 

 

5
 • การวางแผนงานออกแบบงานโฆษณา
 • ขั้นตอนการออกแบบงานโฆษณา
 • อวัจนภาษากับการสื่ออารมณ์ในงานออกแบบงานโฆษณา

 

6
 • รูปแบบการออกแบบงานโฆษณา
 • การตัดต่อภาพเพื่อออกแบบงานโฆษณา

 

 

7
 • การแก้ไขตกแต่งสีภาพ
 • การแก้ไขตกแต่งภาพสีเป็นขาวดำ

 

 

 

8

 สอบกลางภาค 

 

9
 • นำเสนอรายงานกลุ่ม
 • ความหมายและความสำคัญของตัวอักษรในงานออกแบบโฆษณา
 • การสร้างตัวอักษรในโปรแกรมการจัดการภาพ Photo Shop

 

 

 

10
 • การสื่อความหมายด้วยภาพในการออกแบบงานโฆษณา
 • เรียนรู้การเพิ่มความเข้มของสีภาพ
 • เรียนรู้การใช้ Effect

11
 • การออกแบบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
 • การออกแบบโฆษณาในสื่อนิตยสาร
 • การออกแบบโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์

12
 • การออกแบบโฆษณาในสื่อกลางแจ้ง
 • เทคนิคการออกแบบโฆษณาโปสเตอร์
 • เทคนิคการออกแบบโฆษณาป้ายไวนิล

 

 

13
 • การออกแบบโฆษณาในสื่อเคลื่อนที่
 • เทคนิคการออกแบบโฆษณา บนรถบัส
 • เทคนิคการออกแบบโฆษณารถไฟฟ้า

 

 

youtube

 

14
 • การออกแบบโฆษณาในสื่อเว็บไซต์
 • เทคนิคการออกแบบโฆษณา ในเว็บไซต์

 

15
 • การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

 

youtube

 

16
 • สรุปประมวลความรู้
 • สรุปผลงานนักศึกษา

 

17

 สอบปลายภาค