Skip to content

olearning.siam.edu

143-304 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา Print E-mail
(Read : 6678 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์
อาจารย์ผู้สอน : ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโฆษณา

 

2

 กระบวนการทำโฆษณา

 

 

3

 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายและตลาด

 

 

4

 การรณรงค์โฆษณา Advertising Campaign

 

 

5

 การกำหนดกลยุทธ์การโฆษณา Advertising Strategy

 

 

6

 เทคนิคการนำเสนองานในงานโฆษณา

 

 

7

 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 ลักษณะการสร้างสรรค์โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์

 

 

10

 การสร้างสรรค์บทเพื่องานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์

 

 

11

 ลักษณะการสร้างสรรค์งานในสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 

 

12

 การสร้า่งสรรค์บทเพื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง

 

 

13

 การสร้างสรรค์บทเพื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์

 

 

14

 การสร้างสรรค์บทเพื่อโฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง และสื่อเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

 

 

15

 แผนงานความคิดสร้างสรรค์

 

 

16

 ประมวลเนื้อหาและทบทวนบทเรียนรวบยอด

 

 

 

 

17

 สอบปลายภาค