Skip to content

olearning.siam.edu

143-307 การบริหารการสร้างตราสินค้า Print E-mail
(Read : 5479 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : สุริยา เลิศมาลีวงศ์
อาจารย์ผู้สอน : สุริยา เลิศมาลีวงศ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 แนะนำรายวิชาการเีรียนและการสอน

 

2

 แนวคิดและความสำคัญของแบรนด์

 

 

 

3

 แบรนด์ป่วย หรือแข็งเพราะอะไร

 

 

 

4

 ภาพลักษณ์ของแบรนด์เกี่ยวข้องกับอะไร กับใคร

 

 

 

5

 โฆษณาสร้างแบรนด์ได้จริงหรือ

 

 

 

 

6

 จุดสัมผัสผู้บริโภค

 

 

 

 

7

 กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์

 

 

 

8  สอบกลางภาค 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17
  สอบปลายภาค