Skip to content

olearning.siam.edu

143-309 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา Print E-mail
(Read : 6080 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : เอกรินทร์ เอกนก
อาจารย์ผู้สอน : เอกรินทร์ เอกนก

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

youtube

Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1


 แนะนำรายวิชา
 แนะนำตัวผู้สอน

   

  2

   กลยุทธ์การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา

   

   

   

  3

   ศิลปะการออกแบบถ่ายภาพและการวางแผนการผลิต

   

  4

   เทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่างๆ

   

   

  5

   การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในสตูดิโอ

   

  6

   นักศึกษานำเสนอ Lay Out พร้อมแนวคิด

   

   

  7

   ถ่ายภาพในสตูดิโอ

   

   

  8

   สอบกลางภาค   

   

  9

   ถ่ายภาพในสตูดิโอ (ต่อ)

   

   

   

   

  10

   ถ่ายภาพในสตูดิโอ (ต่อ)

   

   

   

   

  11

   ถ่ายภาพในสตูดิโอ (ต่อ)

   

   

   

   

  12

   ถ่ายภาพในสตูดิโอ (ต่อ)

   

   

   

   

  13

   Photoshop

   

   

   

   

  14

   Photoshop

   

   

   

   

  15
   Print out

   

   

   

   

  16
   สรุปการสอน ส่งงาน

   

   

   

   

  17
   สอบปลายภาค