Skip to content

olearning.siam.edu

192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
(Read : 5112 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

หลักการแก้ไขและออกแบบโปรแกรม

2

ความรู้พื้นฐานภาษา C#

 

 

 

3

การเขียนผังงานเบื้องต้น (Flowchart)

 

 

 

4

การสร้าง Console Application

 

 

 

5

การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก

 

 

 

6

 

7

 

8 สอบกลางภาค9
10
11
12
13
14
15