Skip to content

olearning.siam.edu

192-435 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Read : 4834 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ลักษมี จงถิรวงศ์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

- การให้คำแนะนำรายวิชา

- ขั้นตอนการกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา

- การส่งความคืบหน้าตลอดภาคการศึกษา

- เอกสารประกอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

2

-การกำหนดขอบเขตโครงงาน

-ประเภทโครงงาน

-ลักษณะโครงงาน

-ซอฟต์แวร์

-กลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

3

การวิเคราะห์ระบบงานด้วย E-R diagram

 

 

 

 

4

เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย E-R diagram

 

 

 

5

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย DFD diagram

 

 

 

6

การออกแบบการนำเข้าข้อมูล

 

 

 

7

 

การออกแบบการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphic User Interface: GUI)

 

 

 

 

 

8 สอบกลางภาค9

Prototype

 

 

 

 

 altดาวน์โหลดเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์

 

10

Crystal Report for Microsoft Visual Studio

 

 

 

altดาวน์โหลดเพิ่มเติม

11

Advanced Crystal Report for Microsoft Visual Studio

 

 

 

altดาวน์โหลดเพิ่มเติม

12

เทคนิคการเขียนโปรแกรม

 

 

 

altดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 

 

13

การนำ HELP เข้ามาใช้ใน PROJECT

 

 

 

 

altดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 

HTML Help Workshop

 

alt ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

14

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

 

 

 

 

altดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 

altดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 

 

 

 

15 การเขียนภาคผนวก