Skip to content

olearning.siam.edu

131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 Print E-mail
(Read : 18514 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิชัย, อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม, อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธ์, อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์, อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์, อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย, อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 1 แม่บทการบัญชี

 • ความหมายแม่บทการบัญชี
 • ลักษณะเชิงคุณภาพและองค์ประกอบของงบการเงิน
 • การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่า

บทที่ 2 ลักษณะของการบัญชี

 • ความหมายของการบัญชี
 • ความหมายของการบัญชีการเงิน และการบัญชีบริหาร
 • สถาบันเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
 • พระราชบัญญัติการบัญชี
 • จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • รูปแบบของธุรกิจ

 youtube

2

บทที่ 3 งบการเงิน

 • ความหมายของงบการเงิน
 • สมการบัญชี
 • รูปแบบของงบดุล
 • รูปแบบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 • รูปแบบของงบกำไรขาดทุน

 

 

 

 

3

บทที่ 3 งบการเงิน (ต่อ)

 • การวิเคราะห์รายการ
 • ผลของรายการทางธุรกิจที่มีต่องบการเงิน

 

 

 

 

4

บทที่ 4 การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี

 • ความหมายและลักษณะของข้อมูลทางการบัญชี
 • การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
 • ผังบัญชี
 • การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

 

 

 

5

บทที่ 4 การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี (ต่อ)

 • การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท
 • การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
 • การจัดทำงบทดลอง

 

 

 

6

บทที่ 4 การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี (ต่อ)

 • การจัดทำกระดาษทำการ
 • การปิดบัญชี
 • การจัดทำงบทดลองหลังรายการปิดบัญชี

 

 

 

7

สอบกลางภาค

 8

บทที่ 5 การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

 • รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด

- รายได้ค้างรับ
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

9

บทที่ 5 การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ)

 • รายการปรับปรุง ณวันสิ้นงวด

- หนี้สงสัยจะสูญ
- ค่าเสื่อมราคา
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

 

 

 

 

10

บทที่ 5 การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ)

 • การแก้ไขข้อผิดพลาด
 • การจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี

 

 

 

11

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ

 • การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
 • ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง

 

 

 

12

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ (ต่อ)

 • การเปรียบเทียบงบการเงิน และการปิดบัญชีสำหรับระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง

 

 

 

 

13

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ (ต่อ)

 • การตีราคาสินค้าคงเหลือ และการคำนวณต้นทุนขายของระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง

 

 

 

 

14

บทที่ 9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบันทึกบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เหตุผลและความจำเป็นในการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

15

บทที่ 10 สมุดขั้นต้น

 • ประเภทของสมุดขั้นต้น
 • การบันทึกรายการในสมุดขั้นต้น

- สมุดรายวันซื้อ
- สมุดรายวันขาย
- สมุดรายวันเงินสดรับ
- สมุดรายวันเงินสดจ่าย
- สมุดรายวันทั่วไป

 

 

 

 16

บทที่ 10 สมุดขั้นต้น (ต่อ) 

 • การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดแยกประเภทย่อยรายตัวลูกหนี้ และรายตัวเจ้าหนี้
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและเงินประกันสังคม 

 

 

 

 17-18

สอบปลายภาค