Skip to content

olearning.siam.edu

131-102 หลักการบัญชี Print E-mail
(Read : 13552 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง, อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 1 แม่บทการบัญชี

 • จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ความหมายแม่บทการบัญชี
 • ลักษณะเชิงคุณภาพและองค์ประกอบของงบการเงิน
 • การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่า

บทที่ 2 ภาพรวมของการบัญชี

 • ความหมายของการบัญชี
 • ความหมายของการบัญชีการเงิน และการบัญชีบริหาร
 • สถาบันเกี่ยวกับการวิชาชีพบัญชี
 • พระราชบัญญัติการบัญชี
 • หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • รูปแบบของธุรกิจ

 youtube

2

บทที่ 3 งบการเงิน

 • ความหมายของงบการเงิน
 • สมการบัญชี
 • รูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน
 • รูปแบบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 • รูปแบบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 • การวิเคราะห์รายการ
 • ผลของรายการทางธุรกิจที่มีต่องบการเงิน

 

 

 

 

3

บทที่ 4 วัฎจักรการบัญชี - ภาคแรก

 • ความหมายและลักษณะของข้อมูลทางการบัญชี
 • การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
 • ผังบัญชี
 • การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

 

 

 

 

4

บทที่ 4 วัฎจักรการบัญชี - ภาคแรก (ต่อ)

 • การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท
 • การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
 • การจัดทำงบทดลอง

 

 

 

5

บทที่ 4 วัฎจักรการบัญชี - ภาคแรก (ต่อ)

 • การจัดทำกระดาษทำการ
 • การปิดบัญชี
 • การจัดทำงบททดลองหลังรายการปิดบัญชี

 

 

 

6

บทที่ 4 วัฎจักรการบัญชี - ภาคจบ

 • รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด 

- รายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- รายได้รับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

 

 

 

7 สอบกลางภาค
8

บทที่ 4 วัฎจักรการบัญชี - ภาคจบ (ต่อ)

 • รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด

- หนี้สงสัยจะสูญ
- ค่าเสื่อมราคา
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

 

 

 

 

9

บทที่ 4 วัฎจักรการบัญชี - ภาคจบ (ต่อ)

- การแก้ไขข้อผิดพลาด
- การจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี

 

 

 

10

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ

 • การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
 • ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด

 

 

 

11

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ (ต่อ)

 • ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง
 • เปรียบระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง

 

 

 

 

12

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ (ต่อ)

 • การเปรียบเทียบงบการะเงิน และการปิดบัญชีสำหรับระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง

 

 

 

 

13

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ (ต่อ)

 • การตีราคาสินค้าคงเหลือ และการคำนวณต้นทุนขายของระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง

 

 

 

 

14

บทที่ 9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบันทึกบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เหตุผลและความจำเป็นในการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

 
 15 บทที่ 9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบันทึกบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)
 • การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 16-17 สอบปลายภาค