Skip to content

olearning.siam.edu

127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1 Print E-mail
(Read : 7418 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ ,อาจารย์ณฐมล จินดาพรรณ ,อาจารย์สมฤดี ไทพาณิชย์

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

หลักเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปอาหาร

 

 

2

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อกำรจำหน่ายสด และเพื่อการแปรรูป

 

 

 

 

 

3

การลดขนาดอาหาร

 

 

 

 

 

4

การผสมและการลดขนาดวัตถุดิบ

 

 

 

 
5 การแยกทางกล

 

 

 

6

การทำอาหารให้เข้มข้นโดยใช้เมมเบรน

 

 

 

 
7

การถนอมอาหารโดยการใช้น้ำตาลและการหมักเกลือ

 

 

 

 

 

8

การถนอมอาหารโดยการรมควัน

 

 

 

 

สอบกลางภาค9

การกำาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-1 (Processing Establishment)

 

 

 

 

 

 

10

การกำาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-2 (Processing Establishment)

 

 


 

 

11

 การกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-3 (Processing Establishment)

 

 

 


12

 การกำหนดกระบวนการแปรรูปอาหารที่อุณหภูมิห้อง (Ambient-Temperature Processing)

 

 

 

 

 


13

 การใช้เอนไซม์ในการบวนการแปรรูปอาหาร-2

 

 

 

 

 

14

 กระบวนการผลิตอาหารหมัก

 

 

 

 

 

 

15 กระบวนการผลิตอาหารหมัก-2