Skip to content

olearning.siam.edu

127-221- เคมีอาหาร 1 (2558) Print E-mail
(Read : 2789 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สมฤดี  ไทพาณิชย์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

Introduction

alt

alt

alt

2-3

น้ำในอาหาร

 alt  alt  alt
4-5

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร

 alt  alt
6

ไฮโดรคอลลอยด์ในอาหาร

 alt  alt
7

ไขมันในอาหาร

 alt  alt  alt

 

9-10

โปรตีนในอาหาร

 alt  alt
11-12

ระบบคอลลอยด์ในอาหาร

 alt  alt  alt
13

 วิตามินในอาหาร

 alt  alt
14

เกลือแร่ในอาหาร

 alt  alt
15-16

ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในอาหาร

 alt  alt  alt